Nouvo aktivite Montessori dan maternel Albion

Bann mis finn fer resers ek finn prepar bann nouvo aktivite montessori pou bann zanfan. Bann zanfan finn bien kontan ek apresie sa bann nouvo aktivite la.

This image has an empty alt attribute; its file name is stick-2-889x1024.jpg

Anmemtan ki zot pe zwe, san zot rann zot kont, zot pe aprann bokou kitsoz kouma kouler, konte, nosion gos /drwat, bokou/tigit, form, diferansie diferan textir, devlop zot motrisite finn, aprann bann nouvo mo etc….

This image has an empty alt attribute; its file name is stick-3-872x1024.jpg


Corine (Maternel ALBION)

Inovasion dan zardin devey.


Enn zoli fason pou ki nou resikle bann boutey plastik. Olie zete nou servi nou kreativite ek nou anbeli lanatir.

Enn gran mersi a lekip komite zardin devey ki ed a amenn bann nouvo inovasion ek nouvo lide dan zardin pou ki nou bann zanfan kapav bien profite ek osi sansibilize par rapor a protez lanatir.
Lide rethink, recycle, reuse, reduce depi vanessa kids r kids.

Relansman program artizana dan Sant devey La Valette – Fondation pour L’enfance – Terre de Paix.


Sa lane la, dan sant devey La Valette, nou finn relans nou program artizana pou bann paran. Se avek enn gran lazwa ki Mme Sheila, enn madam ki ena boukou talan finn propoz nou so led. Ansam nou pe redonn sa program la so valer e pe remotiv bann mama ki pa travay pou vini. Sa permet zot aprann kitsoz, devlop zot kreativite, sirtou avek bann zafer resiklab.

Ornella Gracieuse
Social Educator/Integrator
Sant devey
La Valette
Bambous