Lekipman Montessori avek materyel resiklaz Flacq

Dan gardri nou touletan ena enn prinsip pou fer resiklaz avek bann kitsoz. Enn mis enn servi
enn bwat soulie pou fer enn Montessori pou bann zanfan. Pou rann bwat la pli zoli mis-la inn
met bann zoli kouler e finn mem dekor bwat-la.


Pou sa Montessori la nou finn osi servi bann ti boul bien kolore pou atir latansion bann zanfan.


Atraver sa ti montaz-la bann zanfan aprann servi zot motrisite finn. Li konsantre pou esey met
boul-la dan plas ki bizin. Li enn zoli mwayin aprantisaz.

Plant dan pie banann

Dan zardin nou finn fer lexperyans plant dan tron banann olie ki nou zet li. Tron banann li ranpli ar delo ek sa bienn benefik pou bann plant ek kan li’nn komans pouri nou pou pran tron la ek plant la met li dan later direk pou li azir kouma enn kompos natirel. Plant vinn bien zoli dan pie banann.
Enn zoli lexperians ki zot kapav fer kot zot

Le Jardin D’éveil
Shanon

Montesori ek panie

Enn ti aktivite ki bann ti baba kapav fer :
Materyel ki pou servi :
1 panie
Lafisel
Sizo
Lego ou boul
Nou pas lafisel lao mem dan koumansman panie la, nou fer li orizontal ek vertikal. Li pou fer bann form kare ek retang lao.
Nou koul bann lego ek bann ti boul ladan.
Lerla zanfan li pas so lame ant bann difil la pou li tir bann lego ek boul.
Pou bann pli gran nou kapav fer enn ti zwe ek sa : fer zot tir bann lego ou boul ki dan panie san ki zot lame tous ek bann difil la.
Sa aktivite develop kognitif ek finn motor.

krk