Brosaz ledan

Dan gardri Kids R Kids li enn routinn fer zanfan bros ledan me n’ounn kapav met li dan enn aktivite pou zanfan, vi ki nou tematik sa semenn lizienn ek la sante. Zanfan kapav idantifie kouler zot bros ledan, ek reprodwir li. Zot osi apran kan bizin bros ledan ki form parti dan zot kotidien ek li enn lizienn pou zot.

Larantre

Apre nwel ek lane ki’nn pase nou finn akeyir zanfan le 05 Zanvie 2021 dan nou gardri. Sertin zanfan ti bien kontan kan finn trouv bann mis.


Bann zanfan ti ankor dan lanbians fet ek zot ti pe sant bann ti morso sega. Inn touzour gard zot dan sa bin lamizik ek zwe edikatif la.


Bann zanfan ek staff finn bien kontan sa premie zour ki zot finn pase ansam dan gardri.

Learn Through Play


Le 2, 3, 4 Desam 2020 nou ti ena nou formasion Learn Through Play ki nou fer depi aster 6-an sak trimes.
Sa trimes la nou finn gagn lokasion gagn bann partisipan depi lezot ong ek osi staff Terre de Paix ki’nn vinn partisipe. Kouma bann partisipan dir, ‘sa sesion la finn permet mwa revinn zanfan, reviv mo lanfans ek redekouver momem’. Finn aprann bokoup sirtou lor devlopman zanfan atraver zwe ek finn dekouver ki nou bizin nou mem antan ki adilt met bann zwe lontan an pratik pou ki nou bann zanfan pran lexamp lor nou mem ek pou ki zwe lontan pa disparet.

Queency
Le Jardin D’éveil