Monthly Archives: November 2014

ADS SPORTS DAY 2014

Kouma sak lane dan program ads, nou zourne spor ki ti fer zedi 2 oktob.

Preparasion ti komanse depi enn mwa alavans avek kontribision tou dimounn me pli spesialman instrikter spor.
Maximum zanfan ti selekte pou partisip dan sa levennman la ek bann lantrennman ti pe fer preske toulezour.
Sa lane la, zourne spor ti fer lor stad Gros Cailloux avek koudme district council ki finn donn lespas, sez ek latab.
Ins trikter lamisik ti okip kote sonorizasion . Enn program ti prepare pou tou animater kapav partaz bann responsabilite. Continue reading

Latelie lamizik liniversite Moris le 5 septam 2014

Enn group zenn etidian depi liniversite ‘ Group Awake’ ti invit latelie lamizik Atelie di Savwar pou partisip dan zot konser aniel.
Sa fer deziem fwa ki nou bann zanfan ti gagn lokazion al zwe ek sante dan liniversite. Pandan 2 semenn instrikter lamizik finn fer bann repetision lor bann sante ki ti deza dan zot repertwar.
Ena dis zanfan dan Latelie lamizik ads , parmi ena trwa tifi : enn santer ki osi mizisien ek sis garson mizisien.
Sa konser la ti organize pou donn lokazion bann dimounn depi diferan lorganizasion montre zot bann talan. Ansam ti ena zenn ek mwin zenn.

Continue reading

Zourne mondial alimantasion

foodday5
Le 16 oktob lemond antie ti selebre zourne mondial alimantasion.

Dan nou striktir ads nou finn travay lor sa tematik la depi bien boner. Nou ti anvi mark sa zourne la avek bann item bien presi.  Enn proze lor konservasion ek prezervasion ti demare depi apepre enn mwa. Zanfan ti ena enn gro program avek plizier letap. Par ekzanp, preparasion konfitir bilimbi ek konpot tamarin ti demann plizier demars. Continue reading

Tranzision – Nurseri /Maternel

Tranzision pou enn zanfan 3 ans, li enn gran zafer ki pe pase dan so lavi. Bizin ki ena enn gran preparasion depi paran ek osi depi Carer. Enn mwa avan, Carer vini ek tou bann linformasion ki li ena lor zanfan la ek li partaz sa ek Miss. Apre, toulezour, li akonpagn zanfan la dan Maternel, pou li abitie ek so nouvo Miss ek osi ek so bann nouvo ti kamwad. Montre zanfan la tou ban kwin ki ena dan lekol, kot fer bann diferan aktivite. Osi fer li pran enn dezene ansam ek tou so bann nouvo kamwad.
Apre tou sa bann letap la, zanfan la pare pou al dan maternel.

Continue reading

PREPARASION FUN DAY DAN TOU BANN SEKTER CED – CENTRE D’EVEIL ET DU DEVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS ET DES PARENTS

Gran preparasion, tou sekter maternel ek gardri pou organiz enn fun day pou sa 3em trimes la.
Sa lane la, nou finn desid pou fer nou fun day avek tem “les fables de la Fontaine”. Sak sekter finn swazir enn fab pou travay.
Ced Albion: le lievre et la tortue
Ced Kids r Kids: la cigale et la fourmi
Ced Les Mirabelles: le lion et le rat
Ced La Valette: le corbeau et le renard
Dan tou sa bann sekter la, ena gran preparasion: degizman, dekorasion, sante, danse, teat e bann ti aktivite sportif.
Tou sa bann younit la bien an mouvman.
Bann zanfan pe prepare pou partisip dan bann laktivite, pe fer bann repetision.
Pe gagn osi koudme bann paran pou vinn donn koudme prepar bann dekorasion.
Mo les zot apresie inpe foto preparasion e biento zot pou trouv bann foto zour fun day
Esthel

Continue reading