Monthly Archives: September 2016

KANPE ZANFAN ADS DAN SANT KREATIVITE MAHEBOURG

Diziem  Edision ‘Viv kolektivman ‘Atelye Di Savwar (ADS) pou  2iem  trimes 2016  finn  fer  Vandredi  le 22 zilyet  ziska  lindi 25 Zilyet.  Pandan kat zour zanfan finn res ansam sou responsabilite animater ADS. Parey kouma bann  lane avan,kapav kalifie sa 10iem edision la kouma enn sikse.Tou zanfan prezan finn bien partisip dan tou aktivite ki ti organize.

Continue reading