Monthly Archives: September 2017

Enn bote lanatir

Enn zanimo inn manz enn loyo mang inn zet sa dan nou ti zardin, e lerla enn zoli pie inn pous ladan. samem ki apel « cycle de lavi » : zwazo la manz sa fri la e li zet loyo la pou li reviv e gagn ankor plis fri.
Ala enn foto pou zot gete.

pie mang3