Monthly Archives: May 2018

Resiklaz boutey plastik

coco 8

Ankor enn fwa bann zanfan ki dan program akonpagnman primer Albion, finn montre ki zot trakase pou zot lanvironman atraver kreativite.

Zot finn al lor laplaz pou al ramas bann kokiyaz ek lagrin filao pou kapav fer bann deko.

coco 1

Zot osi finn ramas boutey plastik dan vilaz, zot finn dekoupe ek finn fer kolaz e rezilta mari top.

coco 2

coco 6

Bann zoli ti torti ki zot finn expoze dan kwoin ‘to float’ finn pare pou al naze.

coco 4

 

Mary Jane Armand- Jolicoeur