Monthly Archives: January 2019

Enn Larantre Kreatif 2019 Dan Gardri Kids R Kids

Pou komans bien lane, anou fer bann aktivite ki bien sinp e interesan ek bann zanfan dan gardri kids r kids.

Pou fer zot aprann bann kouler, nou finn fer resilklaz ek roulo tishiou.  Finn penn zot kouler rouz, ble, zonn ek ver. Avek bann papie mouslinn resiklab, nou finn fer bann ti boul ek fer bann zanfan koul dan roulo tishiou.

Anmemtan, li enn aktivite ki fer zot gagn riye parski boul la pas dan bann roulo tishiou koumadir pe pas dan enn ti tinel e li tom dan bwat.

Amezir zot pran boul pou mete, zot pe dir kouler la anmemtan.

Zot finn bien apresie sa ti laktivite la.