Monthly Archives: June 2019

FET LAFAMI dan Sant devey Flacq

Kan fet inn koumanse tou bann paran inn koumans tap lamin, sante. Zot ti bien kontan. Ti ena lazwa lor zot figir pou get zot zanfan partisipe. Ti ena sertin zanfan ki pa ti pe rod partisipe me zot paran inn akompagn zot ansam. Nou’nn gagn enn gran sirpriz depi enn paran ki’nn port li volonter pou sant 2 sante pou nou. Bann paran e zanfan ti’nn bien kontan, zot inn pas enn bon moman.
Continue reading