Monthly Archives: June 2020

Laktivite ek enn Boutey sansoryel

Laktivite ek enn Boutey sansoryel Kouma zot trouve, pa’nn bizin bokou materyel  pou fabrik  sa zwe la, zis 1 boutey, de-trwa lastik ek delo. Monn fer sa ti laktivite la ek enn bebe wit mwa. Li’nn bien debrouye kouma zot pe trouve lor foto. Bien konn atrape, manipile ek obzerve. A enn moman li’nn pran boutey la linn roul li lor so ti lazam, dan sans monte- desann, komsi li ti pe fer li mem enn ti masaz. Nursery Ced Albion Mis Joanita Continue reading

Plantasion legim dan plato dizef

Plantasion legim dan plato dizef Dan kad program outreach (centre d’eveil et du developpement du Jeune enfant et des parents) CED Albion, akonpagnan met lanfaz bokou lor aktivite kot ena partisipasion bann zanfan.  Lartik zordi la li konsern enn aktivite bien sinp kot pou protez nou lanatir ek fer resiklaz, bann zanfan bizin plant dan plantil ek fer semi pou bann lagrin legim ki apre plitar zot pou met dan later.  Pou fer larozwar inn servi bann boutey plastik e inn pers 3 trou dan so bouson e inn met delo pou aroze. Tou lafami finn bien kontan pou partisipe. Ti enn zoli lexperyans e enn bon moman ansam.  Mary Jane Armand- Jolicoeur Social Educator/ Integrator Continue reading

Relaxsasion lor plato dizef

Piti kouma gran kapav esey sa nouvo metod la. Kerrur finn met nouvo montesori pou ki zanfan kapav gagn bann bon benefis, pou bann zanfan gardri.  Nouvo dekouver kouma pe trouve lor enn plato dizef, koumansman  zanfan pou ezite, pena lekilib, me apre li koumans fer zefor pou li mars bien lor  plato la. Li konsantre li lor so lamars ek fer enn demars pou ki li pa tonbe. Inn eseye ousi par bann kerrur. Li bien itil. Wendyla (Sant devey Albion) Continue reading