Monthly Archives: December 2020

Learn Through Play


Le 2, 3, 4 Desam 2020 nou ti ena nou formasion Learn Through Play ki nou fer depi aster 6-an sak trimes.
Sa trimes la nou finn gagn lokasion gagn bann partisipan depi lezot ong ek osi staff Terre de Paix ki’nn vinn partisipe. Kouma bann partisipan dir, ‘sa sesion la finn permet mwa revinn zanfan, reviv mo lanfans ek redekouver momem’. Finn aprann bokoup sirtou lor devlopman zanfan atraver zwe ek finn dekouver ki nou bizin nou mem antan ki adilt met bann zwe lontan an pratik pou ki nou bann zanfan pran lexamp lor nou mem ek pou ki zwe lontan pa disparet.

Queency
Le Jardin D’éveil