Monthly Archives: January 2021

Brosaz ledan

Dan gardri Kids R Kids li enn routinn fer zanfan bros ledan me n’ounn kapav met li dan enn aktivite pou zanfan, vi ki nou tematik sa semenn lizienn ek la sante. Zanfan kapav idantifie kouler zot bros ledan, ek reprodwir li. Zot osi apran kan bizin bros ledan ki form parti dan zot kotidien ek li enn lizienn pou zot.

Larantre

Apre nwel ek lane ki’nn pase nou finn akeyir zanfan le 05 Zanvie 2021 dan nou gardri. Sertin zanfan ti bien kontan kan finn trouv bann mis.


Bann zanfan ti ankor dan lanbians fet ek zot ti pe sant bann ti morso sega. Inn touzour gard zot dan sa bin lamizik ek zwe edikatif la.


Bann zanfan ek staff finn bien kontan sa premie zour ki zot finn pase ansam dan gardri.