Monthly Archives: March 2021

ADVISORY 20.03.021

Zordi le 20 Mars 2021 komite advisory Terre de Paix finn zwenn dan enn gran rankont. Ti fer sa lor zoom akoz konfinnman. Ti ena plis ki 80 partisipan, staf ek mamb komite. Sa sesion la ti konsakre prinsipalman a prezantasion enn travay ki ti pe deroule dan tou sekter Terre de Paix e ti konsern diskision lor tem fri ek legim. Nou finn anvi fer lien ant sa tem la ek parantalite par dimann noumem kimanier enn konsiantizasion lor fri ek legim kapav amenn enn meyer pratik parantalite.
Nou ena plezir fer zot dekouver trwa prezantasion ki ti fer.

Continue reading

Masaz BB

Massaz li bien inportan pou bann baba. Sa permet zot devlop bann movman dan zot lekor. Bann gardri Les mirabelles Grand Bye inn met sa an-pratik pou ed bann zanfan devlop dan enn fason bien ek zwaye. Li permet bann baba ena metriz dan so lame, lipie ek lezot parti zot lekor.