Monthly Archives: April 2021

Selebrasion zourne later

Depi 1970 lemond antier selebre zourne international later. Kan nou koz later nou koz lor lanvironman,
ler pir ek lanatir.

Nou pou bizin protez later pou ki nou kapav gagn nou alimentasion, ler pir ek osi lasante.


Dimounn pou bizin aret bril salte brit brit ek osi PA bizin zet bann dese partou.

Nou bizin plante pou nou gagn loxizenn.
Nou osi servi later dan sekter medisinal kouma antibiotik ek nou mem servi later dan kosmetik.
Later li osi enn terapi. Nou bizin ankouraz nou bann zanfan zwe dan later, marse, galoupe.

Nou bizin ankouraz dimounn pou plante ek prodwir zot prop legim.
Pou termine nou bizin protez nou later kouma nou osi dir “nou mama later”.

Plante lakaz pandan konfinnman

Apre ki bann zanfan maternel finn gagn limans plezir trouv zot mama amenn zot kontribision dan nou potaze dan sant devey La Valette, zot bann teknik ek pratik dan sa domenn la finn osi ed mwa dan mo fason plante lakaz pandan konfinnman. Mo finn swiv zot bann konsey kouma met lakok dizef ek lapousier dibwa dan later pou bebet pa detrir plant, e sa finn amenn enn zoli rezilta.


Mis Ketsia
Sant devey La Valette
Bambous