Monthly Archives: August 2021

Preparasion fun day Mirabelles Flacq

Kouma sak lane nou ena enn evennman ki zot tou atann avek inpatians. Sa lane la osi nou pe prepare for- for pou nou fun day.


Depi enn semenn bann mis ek bann zanfan pe fer repetision e osi pe fer bann ti aktivite pou bann  zanfan.


Tou bann zanfan pe bien kontan pou fer sa bann ti aktivite la.
Akoz kovid nou pa pe invit bann paran pou nou fun day.

Renyon Paran Sant Devey Mirabelles Flacq


Apre kovid-19 nou finn resi fer nou renion paran dan sant Art- Kiltir Lindi 16 Ut 2021 ver 13.30. Sa zour la
nou finn pran tanperatir sak paran ek nou finn donn zot sanitayzur. Zis paran ki finn fer zot vaksin ki finn
otorize pou asiste sa renion la.


Nou finn respekte tou protokol saniter. Preske tou nou bann paran inn fini  vaksine. Sa fwa la nou ti ena bokou
nouvo paran.
Bann paran ti partisip dan enn aktivite akot zot ti servi papie. Zot finn fer form bato, avion ek ena finn
kraz papier la inn fer vinn boul. Sa bann paran la finn reviv zot lanfans.


Sa zour la ti ena renion potaze ek renion pondez osi. Mary-Jane finn bien donn so explikasion bann
paran. Ti fer distribision bann ti plant pou bann paran kapav plante.

Blog Linpak boutey plastik Flacq

Zordizour atraver teknolozi nou pe kapav trouv ki linpak boutey plastik ena lor lanvironnman ki li dan
lamer ou later, mem dan ler.


Sa bann boutey la kan zot al dan lamer zot akimile anba kot zot detrir dan abita akwatik.
Li pran 1000 banane pou dekonpoze ek anmemtan li larg bann prodwi toxik.


Atraver resiklaz ek konpagn sansibilizasion kapav montre bann dimounn kouma nou kapav koup boutey
plant bann fler, fer bann dekorasion. Sa pou redwir move lipak lor lanvironnman.


Si nou koumans pran kont zordi, nou kapav ena enn meyer lavenir.