Session primer

Session primer semenn dernier ti ena boukou lemosion. Finn fer aktivite avek serso. Dabor finn fer enn serk e finn met enn serso lor zepol enn zanfan san larg lame so kamarad. Li ti bizin pas sa serso la a so lot kamarad.

Zot pas boul la lor zepol, pas latet ek lazam fer mont lor zepol fer al kot kamarad. Bann zanfan finn aprann metriz zot diferan lemosion koman lakoler ek fer prev boukou pasians pou kapav fer serso la pase. Komansman, bann zanfan finn gagn inpe difikilte pou kordonn zot bann mouvman lekor. Apre premier rawn kan tou zanfan finn fini fer, zot finn met lot reg kot pe dir ki okenn zanfan bizin pa gard sero plis ti 30 segonn.
Deziem aktivite ki ti fer ti ankor enn Jeux d’adresse. Nou finn fer houlahoop kot bann zanfan inn servi mouvman zot lekor pou fer sero la tourn letour zot lerein. Sann fwa la osi ena boukou zanfan ki ti ena boukou ‘lack of confidence’, ki finn refiz pou eseye oubien mem pou tous serso la. Ena bann ki pli timid, ki finn eseye mem si zot pa finn resi.
Pou terminn an apoteoz, koman nou abitie dir, par zot mem, tou bann zanfan ki ti resi fer plis ki 4 finn deside ki pou bizin fer enn final ek kas rekor zot kamarad. Nou gran gagnan li enn ti bolom 8 an ki apel Sonneea Shyam. Li finn fer 25 tour.
ARMAND-JOLICOEUR Mary Jane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code