50 an lindepandans dan Sant devey Albion

Pandan de semenn nou finn travay lor tematik patriotis. Konversasion lor nou pei moris avan ek apre lindepandans, lapintir, koloriaz, kolaz, triyaz kouler. Zanfan finn osi partisip dan dekorasion pou nou fet.

FLAG 1

FLAG 2

FLAG 3

Apre plizir semenn travay, anfin zour fet finn arive. Apre enn defile ek seremoni leve drapo, nou finn akeir nou direkter ki finn lir mesaz premie minis a bann zanfan ek osi a bann paran ki ti prezan avek nou.

FLAG 4FLAG 5
Prezantasion enn pies teat ki apel ‘zistwar nou ti zil’, sante, danse ek osi poem.

FLAG 6FLAG 7

Pou terminn nou fet, ti ena enn bon ti rafresisman prepare par nou kwizinier. Tou zanfan finn bien kontan pou retourn lakaz avek zot ti sapo ek zot paviyon an ler.

FLAG 8FLAG 9CED Albion swet zot tou enn bonn fet lindepandans.
Mis Sandra/Mis Lynda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code