ADS: Demi Zourne Pou Konpran Soufran Labandon

Zedi le premie Out, douz paran dakey ADS ek enn sosial Terre de Paix finn pas demi zourne dan enn latelie travay dan sant formation Terre de Paix. Tem latelie ti soufrans.

‘Ki soufrans labandon kite lor zanfan avek lekel nou travay’
Lobzektif sa tematik-la, se pou ed sak paran dakey gagn enn konpreansion profon lor diferan konportman difisil zot zanfan ki bien souvan pe viv enn gran soufrans labandon.
Apre introdiksion tematik, latelie ti demare avek enn video anviron kinz minit pou donn enn explikasion ki ete soufrans labandon. Video explikatif donn enn explikasion ki vedir soufrans labandon. Li explike kifer zanfan ena sertenn konportman ki adilt pa konpran me ki merit konpran pou kapav ed zanfan-la.
Nou finn trouve, ki manier parfwa soufrans labandon fer zanfan devlop diferan kalite depandans lor bann prodwi nosif kouma sigaret, lakol ou ladrog. Soufrans labandon kapav amenn plizir difikilte kouma enn laper permanan, mank dafeksion e mem violans.
Apre ti kolasion pou brek, tou dimounn prezan finn rezwenn pou partisip dan enn diskision profon lor konteni film, sakenn finn donn enn seri fraz e mo kouma: labsans maternel ou paternel, soufrans, enn pov estim de swa, egois, kilpabilite e mank lamour ki zot santi finn frap ar zot personelman kouma paran dakey.
Deziem parti latelie, ti enn parti kot sak partisipan finn servi so kreativite pou li exprim so konpreansion nou tematik. Sakenn finn explike ki manier bann difikilte ki finn aborde dan video, zot trouv sa dan zot zanfan.
Dan sakenn zot mo lafin, sakenn finn exprim so kontantman, sakenn finn trouv sa demi zourne-la kouma enn demi zourne dekouvert kot zot finn aprann kitsoz ki zot pa ti reflesi e ki pou itil dan travay ek zanfan.
Latelie ti anime par Patricia Ramjeet kouma kordinatris, Anne Marie Joly e Georges Legallant kouma animater ADS. Pou sa latelie la, finn ena ousi dispozision spesial pou tou zanfan sou responsabilite fami dakey. Zanfan e lezot animater ADS finn anim diferan aktivite lor terin foutborl Albion.
Aktivite finn termine avek enn dezene pou tou dimounn prezan ki finn met zefor pou ki sa lazourne la vinn enn sikse.
Georges LEGALLANT
Pou ADS
01Out 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code