Agrikiltir dan Atelie di savwar.

Depi lane dernier, nou ti ena proze redemar aktivite agrikiltir kot latelie Mr Romain. Ti inpe difisil odepar pou fer zanfan konpran linportans agrikilitir, plantasion ek konsomasion fri ek legim.
Monn gagn inpe rezistans depi sertin nou bann zanfan. Me mo finn resi trouv enn mwayin introdir agrikiltir dan tou so lintegrite dan lavi kotidien atelie di savwar.
Premierman mo finn bizin montre mwa for ek motive pou kapav amenn sa proze-la an avan. Mo finn fer en klas preparatif, konsta kwin, travay boukou laparol. Nou finn koz lor relasion ant lanatir ek imin. Linportans enn plant dan nou lavi, loxizenn, osi kouma plantasion kapav vinn zot metie apre. Nou’nn al a-la-resers bann gran planter dan Moris. Swiv lavi enn planter, e kouma sa kapav raport zot boukou reveni si zot met enn serye. Sirtou sitiasion kovid 19 dan pei. Lavi pe vinn plizanpli ser. Aprann plant enn ti legim kot zot pou zot kapav ed zot fami. Zot prop konsomasion pou fer lekonomi.
Malgre inpe komanter negatif, kouma ”ayo mis, soley tro for! Mo pou transpire!, nou finn resi konvink zot. Terre de Paix finn donn zot boukou materyel pou zot pa gagn okenn difikilte. Bot, legan, sapo, zouti ek mem servi sal de bin apre pou zot santi zot pli korek.
Tigit, tigit, nou finn met proze-la azour.

Mersi.

Animater: Manishka

Dat: 18.02.22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code