Aktivite dan Klib Med Albion

Le 20 Out 2018, “ LA FONDATION CLUB MED”, finn komans enn proze avek 25 zanfan depi Latelie Di Savwar. Finn propoz2 aktivite: koregrafi avek “tir a l’arc”. Pou sa de aktivite la, ena Misie Sumessur avek Misie Wastley Domingo.
Pe fer sa bann aktivite la sak lindi dan klib Med mem, depi 13 er ziska 14 er. Pou sa bann aktivite la, bann zanfan ena bann teni apropriye.
La Fondation club med finn donn bann kolan, triko ek bann soulie pou ki zanfan dan bon dispozision. Zot finn mem gagn bann sak, pou bien gard zot bann ekipman.
Bann zanfan ki fer ladans komanse par bokou lezersis, bokou esofman ki mintenir sak semenn. Animater sesion, Wastley pran bokou pasians pou travay , mem si neseser, individielman avek zanfan. Fode ki zanfan alez, finn konpran bann pa. Ena bann term ki servi pou diferan mouveman ki zanfan pe resi memorize. Apre komans danse avek lamisik.
Ena enn ti group bien regilie ki vremem kontan lamisik. Zot bien kontan sak lindi.
Avek animater tir a l’arc sa pas osi bien. Sertin zanfan finn deza fer sa aktivite la. Li pa finn difisil pou zot repran bann sesion.
Ena enn lespas spesifik pou sa kalite spor la. Laba bizin bien vizilan, ekout bien bann konsign ek evit tou risk blese. Ena bann regleman , disiplinn ki zanfan oblize konsidere pou zot prop sekirite.
Sa 2 aktivite la pou kontinie ziska lafin Oktob . Pou fer enn evaliasion lor sak zanfan. Ena 2 ankadran ki akonpagn bann zanfan sak semenn. Jean avek group ladans, e Rebecca avek group tir a larc.

Tou lekip zanfan avek ankadran bien dispoze pou kontinie lexperyans ziska lafin.
Mersi a nou 2 prof ki montre bokou pasians anver nou bann zanfan.

Patricia Ramjeet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code