Aktivite dan Zardin devey- Atelie di Savwar- Special Needs School

Lindi 11 Fevrie, enn group zanfan depi Atelie di savwar- group ver an partikilie- akonpanie ar so animater referan finn renouvel zot vizit dan zardin devey pou kontigne zot aktivite dan lanatir.

Bann zanfan finn bien kontan pou retrouv Queency ki finn donn zot bann konsign pou bon itilizasion zardin ek osi pou pran prekosion pou pa gagn pike ar mouss zonn. Bann zanfan ti pe atann ti permision pou kas fri dan zardin.

Apre ki zot finn amiz zot kas bann fri ki ti an sezon, kouma bilinbi ek frisiter, ek fer letour dan labirint, zot finn diriz zot dan zot abitiel baz lonbraz ek kalm pou koumans zot aktivite: kolaz avek bann fey, fler, lerb, brans ek tou lezot zafer ki zot trouv in tom anba dan zardin. Zot finn fer enn montaz avek sa bann materyel ki zot finn ramase la pou kre enn zoli tablo.

Apre sa ti aktivite ki finn demann boukou konsantrasion la, bann zanfan finn fer enn parti kouk kasiet pou defoul zot. Zot finn gagn bann bon baz kasiet : dan labirint, deryer bwison, etc

Apre sa, stazier Magnus finn fer enn ti lexzersis meditasion avek bann zanfan pou ed zot retrouv zot kalm ziska ki transpor vinn sers zot pou retourn lekol. Bann zanfan ti bien satisfe avek zot lazourne dan zardin devey.

Animater : Aneza
Dat :11.02.19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code