Aktivite Explorasion alfabet : Dekouver let dan mo nom

Bann zanfan kids r kids inn fer enn aktivite lor nou tematik tranpor lor delo. Sa finn amenn boukou lazwa ek lakontantman kan zot ti pe resi idantifie bann let ek fer kolaz anmemtan.
Zot dir sa bato-la pou moi sa, pou jeremie sa, pou haashim sa. Atraver sa aktivite-la bann zanfan zot inn aprann idantifie diferan let ki ena dan zot nom seki inn permet zot pou devlop zot fakilte kognitif. Zot motrisite finn ek bann sans inn devlope.

Mis selvanie