AKTIVITE KLIB MED

Depi mwa Zin 2016, aktivite sportif finn repran avek klib med Albion, pou bann zanfan ki frekant lekol atelie di savwar. Sa proze spor la ti deza existe depi lane pase, kot bann zanfan finn fer pratik dan 4 disiplinn, tennis, football, trapeze, tir a l’arc.1 2 3

Pou sa trimes la, depi le 10 Zin, bann zanfan inn komans pratik enn sel opsion ki zot mem finn swazir pou ki zot kapav donn performans ek alafin trimes pou evalie sak zanfan.
Donk ena 4 group zanfan ki sak mardi dan klib spor depi 10.00 am ziska 12.00.
Pou sak disiplinn ena enn moniter ki initie bann zanfan ek enn animater ads ki akonpagn zanfan . Responsab ‘maison des sports’, li pase defwa pou get deroulman bann sesion.
Bizin ousi dir ki bann zanfan pran sa bann aktivite la bien oserye, zot resi swiv konsign ek konport zot bien.
Ena zanfan inn fer bokou progre, sirtou dan trapez . Sa spor la ti fer zanfan per okomansman me aster la pe trouve ki zot bien serie, ek koumadir zot lans zotmem enn defi pou fer mie asakfwa.
Bann aktivite arete 11h30am ek lerla ena enn ti partaz lor deroulman sesion ek apre ena enn ti goute ki servi pou bann zanfan.
Apre ki retourn ADS, sak group zanfan ek zot animater fer enn sesion lavaz bann ekipman ki zanfan finn servi, triko, kasket, tenis.
Tou lekip ADS espere seminn ankor lontan avek klib med ek pous bann zanfan progrese dann bann disiplinn zot finn swazir, pou developman fisik, par passion ek ousi pou konn zot valer.
MERSI TOU BANN DIMOUNN KI FINN EDE POU REALIZ SA PROZE LA, SIRTOU MERSI LADIREKSION KLIB MED.
Patricia.Ramjeet 17.06.16
ATELIE DI SAVWAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code