Aktivite Koloryaz lor Transpor

Mo’nn fer enn koloryaz lor transpor avek bann zanfan. Mo’nn fer enn ti konversasion lor tematik nou pe travay e apre mo’nn fer zot kolorye. Atraver sa aktivite-la bann zanfan kapav devlop zot motrisite finn, gegn konesans lor transpor ek kouler, devlop zot kognitif ek zot kordinasion lame ek lizie.

Sant Devey La Valette,
Garderi