Aktivite kreativite lanprint lipie

Pou tematik transpor lamer bann tipti Les Mirabelles Tamarin inn fer enn ti kreativite avek lapintir. Zot inn fer lanprint lipie ki finn transform an bato.

Sa ti aktivite lapintir-la se enn sours devlopman fizik e anmemtan kognitif kot zot apran bokou. Atraver lapintir zot amiz zot. Se enn lexperians sansoryel e devlopman motrisite pou bann tipti akoz zot bizin fer bann mouvman. Zot osi exprim zot lemosion atraver lapintir. Ti enn bon mwayin pou develop zot sans kreatif, evey zot kiryozite, aprann kouler, idantifie zot lanvironnman anmemtan par egzanp soley zonn, lamer ble.

Bann zanfan inn bien emerveye par lapintir.
Mersi, Annaelle
Les Mirabelles Tamarin