Aktivite lor sexialite dan Les Mirabelles Grand Bay

Bann zanfan Maternel Les Mirabelles Grand Bay in fer session lor sexialite. Bann zanfan ti bien interese, kontan ek inn bien particip dan sa sesion-la.
Pou koumanse, mo’nn kol mo de desin enn garson ek en tifi san zot linz lor tablo. Mo’nn koz inpe lor garson kot ena sa parti prive-la ek tifi ena sanla, mo’nn toussban desin-la kan mo ti pe koze. Ek mo’nn dir ban zanfan nou bizin gard nou ban parti prive bien prop, toulezur nou bisin begne, lav li prop. Aster mo’nn ousi dir bann zanfan nou pa bizin les personn tous nou parti prive. Mon tous desin tifi-la mon dir bann tifi bizin pa les personn tous nou isi ek isi. Pou bann garson ousi mo’nn fer parey. Ek la enn zanfan dir mwa « Mis, kan kikenn pe tous nou, nou bizin dir STOP ». Mo deziem step, mo’nn dir bann zanfan de-par-de al pran enn kreyon zot asize. Lerla mo’nn donn sak zanfan enn papie ki ena enn desin an-form dimounn lor la. Mon dir ban zanfan desinn zot parti prive seki zot ena. Kan zot in fini mon dir pran kouler rouz zot kolorye bann parti zot lekor kot dimounn bisin pa tous zot.
Mo extra kontan ek satisfe avek sa aktivite-la akoz li ti resi vinn en sikse, bokou zanfan in kapav fer li. Ek la zot in fer zot lizie, nene, labous tou san mo dir zot. Mo lobzektif sa aktivite-la, li pou ed sansibiliz bann zanfan depi asterla-mem pou konn protez zot par zot mem akoz zordi kot nou’nn vini ena tro bokou dimounn ki pa respe zanfan ek zot ena move lintansion lor zanfan. Ek sa aktivite-la li pou ed bann zanfan konn bann parti zot lekor. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code