Aktivite lor Tem Sexialite Dan Les Mirabelles Grand Bay

Bann zanfan maternel Les Mirabelles Grand Bay inn fer aktivite sexialite. Li ti zis enn klas konversasion. Pou kumanse mo’nn pran mo de desin ek monn deman bann zanfan ki nou pe truove la. Zot inn reponn enn madam ek enn misie. Mo kontinie mo dir be kikenn kapav vinn montre mwa madam-la so parti prive swa pou misie-la. Ek la ti ena koumadir enn minit silence, personn pa leve pou vinn montre mwa sa…lerla mo dir enn ti garson ‘to kapav montre mwa twa?’ Ek la ti garson onte, li pa oule vini, li res fer enn sourir ek get amba… Fer parey ek enn ti tifi, me la lekontrer, ti tifi li leve li vinn montre mwa. Li tous parti prive desin garson-la. La mo demann ti tifi-la pou trap lame ti garson ki ti onte-la pou montre parti prive dan desin-la ek zot inn fer li. Asterla, nou konversasion inn koumanse bien…
Mo montre bann zanfan desin garson- la ek mo dir sa enn garson ek sa so parti prive. Mo fer parey ek desin tifi la. Mo met toule-de desin ansam ek mo demann enn par enn zanfan vinn montre mwa lekel parti prive zot ena. Ek zot tou inn resi fer li bien mem bann 3ans. Ek mem ti garson ki ti onte tou inn vini finalman. La mo’nn demande be kouma nou kapav gard nou parti prive prop, mo’nn gagn repons ‘bizin lav li’ ‘bizin met linz’ ‘bizin begne’. Mo’nn osi dir zanfan nou bizin protez nou parti prive bien parski sa zis pou nou sa, pa les personn trap nou e si kikenn trap nou, nou bisin dir STOP…
Lobzektif sa aktivite-la se pou montre bann zanfan ladiferans ant enn garson ek enn tifi ek pou protez zot dan lasosiete.

Aktivite Sexialite
-Shivanee
Maternel Les Mirabelles Grand Bay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code