Aktivite lor tem sexialite

Bann zanfan maternel Les Mirabelles Grand Bay inn fer aktivite sexialite kot zot inn montre ki zot ankor bien interese avek sa size la.
Alor pou koumanse, premie zafer ki mo fer, mo asize omilie mo bann zanfan mo demann zot eski zot rapel nou ti koz ‘parti prive’? Ek la, mo gagn mo bann repons ‘mis mo parti prive isi’ ‘mis bizin pa les personn touse’ ‘bizin lav parti prive’ ‘bizin dir stop’ ek sa bann repons la inn res ale mem. Pou azoute,
tou bann zanfan kone zot parti prive kot trouve. Sa li enn extra gran zafer pou mwa e mem ki enn ti zanfan ki fek rant lekol pe kapav montre mwa kot so
parti prive trouve. Aster nou kontinie. Mo dir bann zanfan eski zot rapel kouma enn mama gagn enn ti
bebe dan so vant? Mo gagn repons bien kler ‘enn madam ek enn misie bizin vin ansam, lerla kapav fer ti bebe la vinn dan vant’. Sa moman-la ti ena enn zoli partaz, enn zoli konversasion ant mwa ek bann
zanfan. Pou mo deziem letap , mo inn met papie devan bann zanfan ki mo ti separe an 4 parti. Ek, la mo dir
zanfan nou pou fer sa aktivite-la ansam. Nou pou desinn seki nou fek koze-la. Bann zanfan ti bien kontan
pou fer zot desin, kot mo pakone mo-mem kouma mo dir zot desinn zot mem, vit vit zot fini desine, ek zot kapav dir tou seki zot inn desine. Koumadir zot kontan pou fer sa klas-la.
Alor, pou kumanse, dan premie kolonn, mo demann zanfan pou desinn zot-mem avek zot parti prive ki zot ena. Mo gete, ek la, san ki mo met enn desin devan zot, sakenn inn resi desinn zot parti prive bien ki
montre zot pe kapav imazine bien. Deziem kolonn mo demann bann zanfan pou desinn zot-mem ankor apre kolorie kouler rouz kot dimoun pa gagn drwa tous zot. Ek zot inn fer li zot montre mwa tou, ‘mis isi
dimounn pa bizin touss mwa’. Trwaziem, desinn enn madam ek enn misie inn vinn ansam. Zot inn fer zoli desin ladan ousi. Ek dernie, katriyem, fer enn madam ki ena enn ti bebe dan so vant. Sa ousi zoli zot
inn fer. Ena pa inn resi fer li bien me seki zot inn fer zot inn amenn devan mwa zot kapav dir ‘mis, gete
mo inn desinn mwa’ ‘mis sa enn ti baba dan vant mama’. Mo bien kontan ki zanfan pe ankor reponn a sa size la.
Lobzektif sa aktivite-la se pou sansibiliz bann zanfan pou protez zot-mem ek osi pou gete si zot ankor rapel bann klas ki nou inn fer.
Ek enn mo ki mo envi azoute seki, avan mo fer sa aktivite-la mo ti inpe ezite atansion li pou tro bouku pou bann zanfan. Me non! Zot inn resi fer zot bann zoli travay kot zot-mem zot inn satisfe ek mo ousi mo finn satisfe. Wi mo inn gagn bann zanfan ki pa inn kapav met seki nou inn dir lor papie, li normal me, mem zot in rey-reye, zot inn amenn zot papie zot dir mwa ‘mis, gete mis, mo inn desinn mwa, ‘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code