Aktivite lor tematik global warming.

Sa semenn la, bann zanfan ki dan program akonpagnman primer Albion inn travay lor tematik resofman klimatik.

Dabor finn ena konversation otour sa tem la kot nou inn al rod kone ki ete resofman klimatik, koman ariv sa, ki so konsekans lor nou planet ek lor nou-mem.
Bann zanfan finn dir ki ena resofman klimatik kan ena bann iceburg ki fonn. Lerla nivo lamer monte. Resofman klimatik li osi arrive kan nou polie lanvironman.
Apre tousala bann zanfan finn gagn loportinite pou met tou seki finn diskite atraver bann expresion artistic. Zot inn fer bann koloryaz ek azout bann desin group work pou fer kolaz avek bann zafer ki zot finn rekipere dan lanatir pou exprim seki zot pe dir pli bien e rann zot bien realis.
Mary Jane ARMAND- JOLICOEUR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code