Aktivite Mardi 26 Zanvie 2016

Dan kad komemorasion 181 banane abolision lesklavaz le 1er Fevriye 2016, Mardi 26 Zanvie, katorz zanfan Atelier du Savoir (ADS) finn fer enn vizit pedagozik dan vilaz Pamplemousses.
Aakonpagne par animater Georges Legallant, zot finn vizit plizir sit istorik ki bien lie ek listwar kolonizasion nou pei. Apre 45 minit vwayaz ant Albion et Pamplemousses nou finn ariv divan laport zardin Pamplemousses ki ti konstrir par Pierre Poivre sou gouverner France Mahe de Labourdonnais. Divan zardin, finn fer enn ti listorik zardin Pamplemousses.
Deziem eskal nou vizit ti simitier blan. Nou finn gagn lokazion fer enn vizit trant minit gide par enn responsab simitier blan Mr. Raymond. Mr Raymond, finn montre zanfan kavo esklavazis Adrien D’Epinay.
Touzour sou vizit gide Mr Raymond. zanfan finn gagn lokazion vizit kavo Mme Autard de Bracard, pou ki poet Charles Baudelaire finn ekrir enn poem ‘A une dame Creole’, apre so vizit dan lil Moris. 16 an plitar, Charles Baudelaire ti met poem-la dan so liv ‘fleur du mal’.

1

Nou finn gagn lokazion trouv pli vie tom dan simitier blan Pamplemousses, ki biento pou gagn 300 an.
Apre simitier blan nou finn al vizit legliz saint François D’Assise ki ti konstrir touzour sou gouverner France Mahe de Labourdonnais dan lane 1700. Georges Legallant animater ADS ki konn listwar Pamplemousses finn rakont listwar legliz dan enn fason sinplifie depi so linteryer ziska so lexterier. Apre so renovasion dan lakour finn instal enn stati Paul et Virginie. Sa finn donn lokazion pou explik zanfan zistwar Paul et Virginie. Zanfan finn bien fasine par sa zistwar-la ek zot tou ti anvi tir foto ansam ek Paul et Virginie.

2

Prosenn letap nou finn al vizit seki apel basin esklav, plas kot ti begn bann esklav an preparasion pou vann zot sakenn ek zot nouvo proprieter. La ti ena plizir kestion kote
bann zanfan.

3

Apre dezene 13zer, avan depar, nou finn al fer enn vizit Simitier nwar ki trouv devan legliz.

4

Kapav kalifie sa sorti- la kouma enn sikse, sakenn finn bien konport li, ti enn vre vwayaz dan listwar pei Moris kot zanfan finn aprann de trwa fe istorik reel.
Georges Legallant
Fev 2016

1 thought on “Aktivite Mardi 26 Zanvie 2016

  1. melinda

    Enn zoli lartik, sa sorti la ti paret bien interesan. sa donn envi vinn enn zanfan Ads. gayn lokazion decouver istorik ek bann sit sa ti vilaz dan lenor la.
    Merci a Georges pou ou partaz. A refaire avek les Adulte.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code