Aktivite Montessori gardri Mirabelles Grand Bay

Gardri Les Mirabelles inn fer enn aktivite avek lalenn.Nou’nn desinn enn badminntonn e nou’nn fer bann ti trou dan rebord. koumsa bann zanfan inn fer aktivite kot zot inn pas lalenn tou-o-tour pou form enn zoli badminntonn. Li’nn vinn bien zoli, zanfan inn bien kontan e bien amize. Sa inn ed zot pou devlop zot motrisite finn, zot vision e fakilte kognitif.

Mersi,
Mis Rajini