Aktivite Waterwise laplaz Albion

Sertin zanfan ki res dan bann fami dakey finn partisip dan aktivite Water Wise ki finn organize par Minister Zenes ek Spor. Sa finn deroul lor 3 zour : le 28 Avril, 5 Me e 12 Me. Pandan sa 3 zourne la, bann zenn inn fer bann aktivite ki konsern lamer. Bann zanfan finn gagn bann explikasion lor bann kouran ki ena dan lamer par exanp. Zot inn osi gagn bann ranseignman lor Life Saving. Alexson, ki ti parmi bann partisipan dir ki li finn aprann bann baz kouma pou sov enn dimoun ki pe nwaye e li dir ki ‘’ bizin amenn dimoun la lor laplaz e kot li kapav tini bien, savedir enn ti lamontan kot dimoun la so latet pou lao e so lipie pou anba’’. Ena zanfan ki finn bien apresie ki zot inn aprann naze e dan lansanb bann zanfan inn bien kontan zot lazourne.

Presentation1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code