Aktivite Zardin D’Eveille: Aprann dan Plezir

Zedi le 12 Zilyet enn goup tifi ki frekant L’Atelier Du savoir ADS ti dan Zardin D’Eveille Terre de paix Albion, pou enn sesion travay an plenn natir. An tou ti ena 13 tifi, ant 10 e16 ans. Zanfan ti akonpanie ek zot animater Georges Legallant.
Aktivite ti koumanse apartir 10 er, se Mme Queency Polidor responsab Zardin D’Eveil Terre de Paix ki ti anim bann sesion ek bann zanfan ADS.
Pandan trwa zertan Mme Q. Polidor finn akonpagn bann zanfan dan zot aprantisaz lor plizir sans ki sa zardin kapav reveye dan sak zanfan.
Premie, vizit finn koumanse par dekouver atraver ‘solar bulb’ ki manier lenerzi soler kapav fourni lalimier dan bann lakaz kot pena elektrisite.
Apre dekouvert lenerzi soler, zanfan finn vizit seksion ki ena pou fer ek gou ‘To taste’. Zanfan finn servi zot pale pou gagn gou plizir fri dou, eg, ak ki ekziste dan plizir fri ki dan zardin. Dan sa seksion la zanfan finn aprann lor plizir fri ki zordi nepli tro fasil trouve kouma fig, sapot de sinn, vavang, pistas malgas parmi boukou lezot.
Aprantisaz zanfan finn kontinie par vizit seksion ‘to smell’ kot ena plizir kalite zepis kouman kat zepis, cerfeuille, pie kari, romarin ki reprezant bann plant avek bann parfin for. Sa seksion la li ousi garni ek plizir lezot plant ki donn boukou parfin.


Lor enn seksion andemik Mme Queency Polidor ek Georges Legallant finn donn enn expikasion lor ki ete plant andemik e kifer bizin protez nou bann plant andemik. Sa sesion la finn amenn nou lor enn sesion listwar nou pei. Parey kan nou finn ariv lor seksion anfiteat ki finn fer nou fer enn ti exkirsion lor listwar bann Romain.
Vizit dan zardin ti enn vizit kot zanfan aprann, an mem tan amize. Zanfan finn aprann ler par atraver zot prop lekor e bann plant. Zanfan finn aprann konte kan zot finn bizin rant dan labirint pou lasas- o-trezor.
Pou termine tou zanfan finn gagn lokazion pou zwe plizir zwe tradisionel kouma sapsiway, lamarel, toupi, larou. Tou zanfan prezan finn montre enn dispozion dan partisip dan tou bann aktivite ki ti propoze.


Georges LEGALLANT
Pou ADS
13 Ziyet 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code