Atelie di Savwar mark Zourne Internasional Alimantasion

Vandredi le 16 Oktob Atelie disavwar finn selebre enn zurne spesial dan kad zourne internasional Alimantasion.
Enn bon moman kinn permet zanfan ek animater partisipe, prepare e konsome.
Apre 3 mwa 15 zour aktivite edikatif post Covid-19, enn fason diferan finn form parti nou lavi toulezour, setadir pran tanperatir,sanitizer,san oubliye nou mask, pou gard vizilans.
Enn Break Term ti bien neseser,pou nou manz ar li ziska lafin sa 2eme trimes 2020.
Lespri dekip pou prepar dekorasion depi lavey. Animater ek zanfan fer setting enn ti expozision travay zanfan ek enn de fri lokal ek nou bred lokal bred mourom.
Finn komans avek enn bon tidezene patat dou ,ek dite.
Nou kordinatris finn adress enn de mo a tou zanfan,par esplik dan ki kontex nou pe viv pa zis Moris me dan Lemond antie fas a koronaviris.
Finn osi fer le lien avek zurne kont lamizer kot ena pei pena manze ,maladi kouma koronaviris finn boulvers lemond antie.Ena osi katastrof natirel,kouma inondasion,lasesres. Par kont ena pei fer boukou gaspiyaz.
Enn partaz tipouri ,ziromon, rougay,zasar mang,kari gropwa prepare par sak animater.Enn bon zi tamarin,vergamot melanze ar sunquick .
Nou bann GroupLider finn gayn lokazion pou afis zot T-shirt pandan sa zourne -la.
Finn termine avek lamizik ,dezene dipen foure ,fuse-tea,deser diri dile.

Anne-Marie
ADS 16 Okob 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code