Atelie di Savwar mark Zourne Internasional Fam.

Nou finn mark 8 Mars avek plizir ti zafer, atraver enn dans, enn poem, 2 zanfan finn ofer enn
zoli kart a stazier Chiara pou so prezans pandan 8 semenn dan tou nou aktivite.
4 Zanfan finn ofer enn zoli kart bien dekore a 4 staff ADS pou swet enn Bonn fet fam.
San oubliye travay ‘Art & Craft’ bien dekorativ ki’nn fer par group zonn avek gran koudme Tessa.
Sa ti enn lokazion pou stazier Chiara prezant so koegrafi avek enn zoli morso lamizik ki li’nn
monte ansam avek group Roz e mis Suzel pandan plizier zour. Group Roz finn bien perform,
finn montre zot talan.
Chiara finn dir enn de mo, pou donn so apresiasion e osi so partisipasion dan tou aktivite
pandan sa 8 semenn l . Etandone ki so proze termine, li pe retourn dan so pei.
Group Zonn avek gran koudme depi Tessa finn fer enn zoli travay dekoratif avek brans ti koko sek lor plizier rol ki enn fam ena dan sosiete depi mama, ser, belmer, nies, belser, belfi, kouzinn, matant, granmer…

Anne-Marie

ADS 11 mars 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code