Atelie Di Savwar Mobil.

Enn partaz leksperyans travay ar zanfan dan zot lakaz     

Eski nou ti pou panse enn zour nou tou pou al fer port-a-port pou al kit travay pou sak zanfan, so tipti kouma so gran ?
Al organiz enn aktivite devan laport, ou dan enn fami dakey?
Pou retrouv bann zanfan apre plis ki 2 mwa akoz koronaviris, nou pei Moris ti’nn rant an konfinnman le 18 Mars.
Enn moman ki tou travayer dan Fondation pour L’enfance Terre De Paix pa pou bliye zame. Enn kontex spesial dan listwar lemond. Enn kriz saniter.

Akoz Coronavirus,Covid-19 nou tou, nou lavi finn sanze enn sel kou.
Rezwenn zanfan dan fami dakey dan Rose-Hill ti enn moman for. Ti vremem enn lot manier fer, nou ti a 2 animater, avek nou mask, dir bonzour ar koud pwin. Zanfan ti la pou akeyir nou kot zot.
Mo ti extra kontan pou zwenn mo zelev, parski li ti fer enn demand pou mo vinn kot li.
Nou ti k omanse bien relax, kouma finn pas konfinnman. Apre komans fer aktivite. Ti ena matching, Koloryaz, Zwe Lido, Tina e Lamizik.

Mo ti pou kontan partaz sa moman lamizik kot ti ena enn gran lekout kan animater pe explike, apre li’nn fer devinet anba latab ant rit ek not. Zanfan finn desinn difil lagitar, so kaz kot poz ledwa. Apre finn montre kan fer perkision lor latab, poz zorey lor latab ekout son traverse, vibrasion. Servi lame pou fer son, enn par enn, apre repete tou fer parey, tou ansam
anmemtan, ki sa done. Aprann ekoute, aprann apresie, pa zis fer tamtam. Anfin mo kapav dir ki korona finn amenn bann eleman pozitif osi, sa raprosman salere, dekouver sak zanfan so lanvironnman, so lavi familial, sa santiman de mankman, ena zanfan pe demann nouvel so kamarad, sa lanvi pou reviv an-group.

Anne-Marie Joly.
15 Zin 2020.

                                       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code