ATELIER KREATIVITE JARDIN D’EVEIL

Toule samdi nou bann zanfan ki res dan residans vinn fer bann laktivite kreativite dan zardin. De semenn zot vinn pou fer bann prodwi avek bann lobzet resiklab avek madam Stephanie ansam ek Justine ki vinn donn nou enn ti koudme dan samdi ek lot 2 semenn ki reste se pou sesion teat.
Sa samdi la, tou bann zanfan inn vini avek zot bwat somon, ti pois, anfin tou bann vie bwat konserv, bien motive. Kouma zot rant dan zardin zot dir mwa miss Queency ki nou pou fer avek sa bann bwat la. Mo’nn fer zot asize mazine ki kapav fer avek sa bann bwat la. Zot inn dir mwa plizir zafer, zot inn mem dir mwa miss kapav aranz enn lakaz ek sa.
Finalman kan Stephanie inn vini ti ena enn silans total. Enn mous pa bouze pe ekoute bien ki Stephanie pe explik zot. Kouma Stefanie dir pou fer soulie talon ek lalanp a lwil, kouma dir enn konser koumans deroule. Sak zanfan pran zot lamok al lave, rod sifon pou fer lamok la sek, degaze revinn asize. Enn ti diskition deroule dir pou mwa pou pli top ki pou twa, sakenn pe rod met paryaz ek so kamwad.
Premie zafer ki’nn fer, se soulie talon. Fode gete kouma zot degaze rod zot ban zafer : marto, koulou, lakord, pou kapav fer zot soulie.

Presentation 2

Pourtan se bann garson ki vini toule samdi e touletan dimounn dir ki sa zwe la se pou bann tifi sa akoz soulie talon la. Me bann garson inn montre mwa toule kontrer seki dimounn dir.Presentation1

 

Zot finn fer zot soulie talon kare kare. Ek mars lorla tre bien tou.

5
Zis apre sa zot finn fer zot lalamp a lwil. Enn mari bon lexperyans! Bann zafan inn bien kontan fer ti lalimier. Kan fini enn lide vinn dan zot latet zot dir kapav kwi manze ek sa lalanp la. Alor zot inn anvi fer sa lexperyans la. Nou’nn al aste minn apolo, inn kaskas li tibout tibout inn met dan enn lamok ek lerla zot inn fer enn zar ti foye pou ki zot lamok minn pa tonbe ek inn kwi minn apolo. Ti enn lexperyans extra pou bann zanfan. Zot inn bien kontan ek inn gagn minn apolo pou manze.

6

 

Alalila, enn ti moman ki mo ti anvi partaz ek zot.

Mersi

Queency.

 

1 thought on “ATELIER KREATIVITE JARDIN D’EVEIL

  1. Esthel

    hmmmm bien interesan sa Queency, monn rant net dan to ti zistwar ki tonn partaz ek nou e mo pe kapav resanti sa lazwa ki sa bann zanfan la inn resanti kan zot inn fer sa.

    zot pe fer bann zoli travay,
    bon kontiniasion

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code