Bis lamer

An kolaborasion avek Reef Conservation, nou finn gagn lasans resevwar vizit “Bis lamer” dan La Valette. Quartier de lumiere-la ruche – Group zenn solider ek CED La Valette – Terre de paix, nou trwa lorganizasion ki finn met latet ansam pou organiz sa zoli ti aktivite la.
Bann zanfan La Valette ti vini bien boner pou trouv sa bis lamer la – zot dir ki lamer inn vinn kot zot.
Ti komans par enn prezantasion ki staf depi Reef ti fer – konsiantiz bann zanfan lor linportans krab – barbara- oursin, koki, zetwal de mer, tek tek tou sala – kouma zot rol se bann netoyer ek lerla kan nou al lamer fode pa ki nou rams sa bann zafer la ek rod amenn zot lakaz – zot plas se dan bor lamer sa.

3
Apre sa, ti ena zwe lapes ki finn fabrike apartir bann zafer resiklab ek bann zanfan finn bien kontan sa.

Presentation1
Apre nou finn al vizit bis lamer kot ti ena enn mikroskop pou get enn ti koray ek osi enn bebe oursin ki ti mars dan nou lame.

Presentation2
Bann zanfan/staff/zenes dir ki zot finn apran boku sa zour la ek osi ki zot pou al met an pratik seki zot finn apran.
Pou refer sa dan zour lekol normal – akoz ti ena inpe zanfan ki pa ti prezan sa zour la.
Mo tenir a remersier Reef Conservation (Mr Kaudeer ek so lekip)– La Ruche (Mme Fanchette ek so bann staff)- Groupe jeunes solidaire (Mons Armelle et les jeunes) ek osi mersi a Terre de paix ki’nn permet sa zoli kolaborasion la.
Christiane.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code