Boutir

Kiete enn boutir ?
Se enn zenn brans ki nou koupe ek nou replante pou ki nou gagn nouvo plant
• Pou koup enn boutir bizin gard 3 ne, lerla koup boutir
• Kan koupso bout lao la bizin koup li an biye savedir an-traver, pa koup li drwat, sinon kan aroze ou kan lapli tonbe li pou garde delo ek lerla brans la pou pouri.
• Pran (Roots hormone) depandan ki kalite boutir la ete ek lerla melanz li avek inpe delo pou li vinn inpe epe. Bizin pa fer li trop delo sinon li pa pou servi nanye. Grat inpe boutir la so anbas, tir inpe so lapo ek lerla pran enn pinso e aplik ormonn la lor toulede kote savedir lao ek anbas.
• Bizin pas inpe labouzi fonn lor so bout lao pou li anpes li pouri.
• Apre sa fouy enn trou dan later. Later la fode pa li trop sek ou tro labou. Lerla met boutir dan later. Premie ne la bizin anba later, leres lao.
• Si ena bokou fey ou bokou fler bizin diminie, sinon tou lenerzi pou al dan fey ek fler ek li pou tarde pou tir rasinn.
• Premier zour bizin pa met boutir dan soley ek pa aroze, li bizin dan lombraz. Parski later la li deza imid, si aroze tou ormonn pou ale.
• Apre 3 semenn normalman si inn bien aroze ek met bien dan soley, lor trwaziem semenn boutir bizin fini koumans tir rasinn. Apre 6 a 8 semenn boutir pou koumans pran ek tir nouvo fey.

Konsey: bann tron ki zot fey ena delo pa bizin koup fey

Shanon
Le Jardin D’éveil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code