Bred Mouroum

Bred Mouroum
Bred mouroum so nom siantifik Moringa. Li oriziner depi linde.
Li enn pie ki pous tre bien, li mem rezistan dan lasesres.
Nou’nn koz lor diferan bienfe bred mouroum – enn gran anti-oxidan, li bon pou nou sistem iminiter.
Li ena boukou vitamin kouma A, BI, B2, B3 , B6 , vitamin C , kalsium , potasium, fosfos, zink. Ena bann diferan fason pou konserv li kouma met sek dan soley, blenn li e met dan grin sek. Bred mouroum li plis ki enn fey, ek integre parfetman dan nou lakwizinn Morisien. Kapav kwi li dan plizier manier, enn bon toufe ou bouillon bred mouroum.
Bonapeti
(Lekip maternel Cyril Dalais)