Camps vakans Jardin d’éveil

Fondation pour L’enfance Terre de Paix ti ena grand plezir akeir bann zanfan dan Jardin D’éveil pou enn kan vakans pandan 3 zur 14, 15, 16 avril 2015. Lobzektif sa kan la: fer bann zanfan dekouver liniver bann plant, konn linportans later ek osi kouma nou kapav protez nou later par fer bann ti lobze bien interesan avek bann prodwi resiklab.

kan vaks 3
Premie zour nou ti vizit Jardin D’éveil, koz lor lanatir, kouma kapav protez bann plant, linportans later ek nou ti fer bann zwe traditionel ki nou nepli trouv zanfan zwe mem asterla (sapsiway, toupi, lamarel, soulie talon etc).

Deziem zour, nou ti al lor laplaz kot bann zanfan inn ramas bann boutey plastik, bann kann, bann bwat biskwi. Avek sa bann zafer ki nou’ nn ramase la, bann zanfan finn fer bann ti pot pou plante. Avek bann karton, zot ti fer bann port kreyon. Avek kolie sipay bann zanfan finn fer lasenn, brasle. Ti enn moman kreativite.

kan vaks 1       kan vaks 2

Trwaziem zour, nou finn fer enn randone dan bwa kot bann zanfan finn dekouver bann fri, bann plant ek zot inn osi lapes pwason dan enn basin. Ti enn moman extraordiner, enn lazwa extra pou bann zanfan, sirtou sak fwa zot ti resi lapes enn pwason.

 kan vaks 6 kan vaks 5 kan vaks 4

 

 

2 thoughts on “Camps vakans Jardin d’éveil

  1. Fabiola ,mama Dakey

    Bann zanfan inn bien kontan pandan sa trwa zour la zot finn dekouver bann plant medisinal ,finn decouver lamer ,laplaz ,koray ,zot finn lapes.zot inn fer bokou lexperians pandan sa trwa zour la.

    Reply
  2. Esthel

    HMMM enn zoli inovasion – bien interesan e tantan. Tiabon biento gagn posibilite pou fer sa avek bann zenn ek adilt osi. Antouka mwa mo ti pou bien kontan. 🙂

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code