Degistasion kann

Pou koumanse kann li enn plant kot ena partou dan Moris. Sa kouler ver dan pavion Moris-la reprezant kann ki nou ena Moris.
Kan ena lakoup zot rekolte bann kann zot amenn moulin pou kraze ek fer disik. Ena diferan fason kot kapav servi kann. Nou kapav fer zi, gato ek mem so bagas dimoun servi, pa zet nanye.


Dan rezion les ena lakoup. Ek kouma ena boukou bann zanfan pa tro kone si nou manz kann, nou inn deside pou fer enn degistasion. Bann zanfan inn kontan kan inn trouv kann. Ena inn mem kriye inn dir ‘miss kann.’


Sa ti degistasion kann-la inn bien amenn lazwa dan leker nou bann baba. Nou inn montre zot bout ki manze ek nou inn plis so lapo ek koup li. Bann zanfan inn trouv diferan kouler ki ena deor ek andan enn kann. Zot inn trape, touse ek dekouver so textir. Ena ti mem kone kouma bizin manz kann: bizin kraze ek tir tou zi ladan apre zet li. Bann zanfan in dekouver so gou ek zot inn dir li dou. Ti enn bon ti moman kot bann zanfan inn bien kontan sa ti deckouvert ek degistasion-la.