Demi zurne Terapetik ADS dan zardin Devey

Zedi le 4 Me, enn group 12 zanfan ADS akonpagne par enn animater , ti al fer enn sesion spesial group terapi dan zardin devey Fondation Pour l’Enfance, Terre de Paix, Albion. Group-la ti spesialman bann tifi.
Pandan 3 z’ertan zanfan finn aprann dekouver diferan santiman ki sakenn nou resanti, me ki tro souvan res toufe a linteryer par fot enn lespas pou exprime ou par mank temwin pou ekoute.
Sesion ti deroule pre ek labirint zardin devey dan zardin devey. Ti ena enn kinzenn santiman ki ti kasyet dan arbis otour labirint. Sak zanfan ti ena pou fer enn traze tousel dan labirint pou li al rod enn lanvelop ki kontenir enn santiman ki souvan nou resanti.
Apre ki li finn gagn enn lanvlop avek so konteni zanfan retourn dan grup pou li explike ki li finn resanti pandan li ti pe ale rod so lanvlop e ki ti pe pase dan li pandan ki li ti pe rode.
Moman pli inportan se kan zanfan vinn koz lor santiman ki li finn gagne dan lanvlop kouman: lakoler, laraz, zalouzi. revolt, febles, fatig etc. Sak zanfan finn santi ki li finn gagn enn lanvlop ki apropriye pou li ek sakenn finn eplike ki manyer li viv sa bann santiman for la.
Apre sesion laparol nou ti ena enn sesion desin kot zanfan met seki li resanti dan enn desin. Tou zanfan prezan finn bien kontan nou ti demi zourne travay.

1

Desin enn zanfan ki finn rakont so santiman zalouzi ki li resanti kan li trouv so mama donn so frer plis latansion.

2

 
Desin enn zanfan ki koz lor so santiman abandon kan so fami finn separe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code