Demonstrasion konpos kot paran.

Demonstrasion konpos li enn parmi nou bann program parantalite pou ankouraz bann fami viv dan enn fason ekolozik. Depi lanfans, bann zanfan aprann fer triyaz avek bann salte dekonpostab ek plastik akot zot bizin met li separe. Konspos bien inportan dan plantasion akoz li fertiliz later dan enn manier probiotik avek bann nitriman esansiel. Koumsa, kapav fer bon rekolt ek li enn prodwi lokal ki so pri pa kout otan ki si bizin aste.

Efevtivman, dan Centre D’Evey Les Mirabelles Flacq, nou ena sirtin paran ki’nn propoz vinn montre zot kouma fer konpos. Kot ena paran nou finn fer li dan bak e kot sirtin paran nou’nn fer li dan lakour kot ena lonbraz. Dan prosesis konpos organik, ena kat eleman dan nou bann materyel: premie bizin kanbonn ki nou gagn li dan bann dese sek, deziem nitrozen ki nou gagn li dan bann prodwi alimantasion kouma fimie, frwi, legim ek lezot, trwaziem delo ek katriem bizin ler. Nou finn servi bann materyel seki ti ena dan lakour pou fer konpos kot enn paran : morso pie ek fey banann, lapay koko, fey sek, lapousier dibwa, fimie poul ek bann legim e frwi gate.

Nou’nn instal fey banann ek morso pie banann avan lerla finn azout sak materyel koumadir pe fer lazagn. Apre sak lez, finn aroz delo ek finalman finn servi enn baton pou fer trou plizir plas kot ler kapav traverse. Sa amenn enn eleman bien inportan pou bann materyel vinn konpos. Finn poz bann fey banann pou kouver li kont soley e ki osi amenn limidite ek gout delo. Bizin check li regilierman avek baton, si bizin azout delo ou inpe later sek. Fode ki ena enn balans avek toule kat eleman ki nou ti mansione pou fer konpos organik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code