DEROULMAN LAZOURNE DAN PRE SCHOOL UNIT DAN CENTRE D’EVEIL DE DU DEVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT ET DES PARENTS (CED ALBION)

Gramatin bann miss akey bann zanfan dan sakenn so group respektif. Ena 4 group zanfan (group patisson, soufler, betrav ek karot). Sak zanfan kone dan ki group li ete e kouma li vini, li al dan so group.

Kan bann paran vinn kit zot zanfan, bann mis profite pou koz ek bann paran individielman. Entretan ena enn mis sakenn a tour de rol ki akonpagn sofer van Sydney pou al sers bann zanfan ki rest Bel Vue ek Canot. La osi zot gagn lokazion pou koz ek bann paran e kominik bann linformasion neseser.

Kan tou zanfan fini vini, nou fer zot tir zot soulie e met zot savat, e bann mis osi met zot savat. Nou konte komie zanfan prezan e pran total pou al donn dan lakwizinn, parski dan lekol zanfan gagn ti dezene ek dezene. Nou donn nomb zanfan a kwizinier Lata e lerla li prepar bann bon ti meni pou bann zanfan.

Bann aktivite an group komanse, 2 group fer montesori, 1 group lamizik, 1 group libreri ou 1 group deor pou fer ledikasion fizik ek zwe tradisionel.

blogpresch1

Apre sa premie laktivite la, nou fer zanfan al twalet, lav lame apre e pran ti dezene. Bann meni varye.  Nou donn lalis meni bann paran pou ki zot kone ki zot zanfan manze toulezour. Ti dezene pran nou 20 minit.

Apre ti dezene, seki ti fer aktivite dan klas al deor e bann seki deor vinn andan, lerla bann aktivite kontinie ziska dezene.

blogpresch2

Avan dezene, zanfan fer pasaz dan twalet ek lav lame, avek led zanfan, nou met nap lor latab, nou fer silans, nou sante apre nou komans manze. Nou ede pou servi manze. Apre ki zanfan fini manze parfwa zot gagn zi ou delo swivi par enn fri ou yaourt kom deser. Kan fini dezene, zanfan al fer brosaz ledan apre zot zwe pou rekreasion.

Aktivite lapremidi repran. Bann group deor vinn andan, sanze sakenn a tour de rol, aktivite roule ziska 1er. Nou komans fer preparasion pou depar. Ena zour, nou fer sante, poem, konversasion

2er zanfan komans al lakaz, parey kouma gramatin, bann seki rest Bel Vue ek Canot al avek Sydney akonpanie par enn miss sakenn a tour de rol.

Tou le Lindi, nou ena nou renion ebdomader akot nou pas bann linformasion, koz lor bann ka special. Sa renion la inplik tou bann edikatris, kordinatris, servis social, attendant, kwizinier ek bann stazier, si ena.

Dan Vandredi, tou bann edikatris ena zot kour akot nou aprann plis lor Early Childhood Care e kot nou fer bann partaz ek bann lezot staf ki pa dan mem departman ki nou.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code