Divali, Deepavali ou Diwali, nou dir li plizir fason.

Divali, Deepavali ou Diwali, nou dir li plizir fason.
Divali se enn fet lalimier ek partaz. Nou selebre laviktwar dibien lor lemal ek lalimier lor lafors
teneb. Se enn fet ki fer mondialman par lakiltir indou. Mazorite Morisien tou kominote fet li
grandiozman an Oktob ou Novam.
Divali komemor retour Rama a Ayodhya ki trouv dan Lend, milion lane de sela. Rama ti enn lerwa ki ti al an exzil pendan 14an, li, so madam ek so frer. Ek pou so retour ti ena maremwar sa zour la, alors
dan abitan rwayom ti fer ti lalamp avek later, met lames ek delwi pou eklarsi sime kan lerwa
retourne. Osi se enn fet pou Dees Laxmi pou ki li amenn prosperite, larzan ek lazwa dan nou lavi.


Alokazion divali, tou dimounn fer gran netwazay dan zot lakaz, met linz nef, met ti lalimier ti lalamp later partou avan soley kouse.
Pou sa fet-la, nou kwi boukou gato dou. Me tradisionel, morisien kwi enn gato spesial, ki nou apel gato batat ki abaz lafarinn, ek batat, foure avek koko, disik ek gro lani. Sa gato la se nou zanset ki ti invante kan zot ti vinn moris.
Divali se enn fet pou nou ranforsi lien ant fami, vwazin ek zami avek enn partaz gato ek kado. Lerla terminn li an-bote avek petara ek fedartifis pour enn nouvo depar.

Pou sa lokasion-la, malgre pandemi kovid 19, dan atelie di sawvar tou zanfan finn met linz
tradisionel, nou’nn kwi gato, fer dekorasion ek finn prepar enn dezene spesial briani legim pou marksa zour la. Zanfan finn extra kontan ek atann ki lane prosenn nou fet li pli bien ankor.

Mersi
Manishka Dat: 17/11/21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code