Enn Balad dan Chinatown

Ti enn zour zedi 7 Fevrie, de group zanfan depi Atelie Di savwar, group Rouz avek group ver, ansam avek zot animater referan ek stazier Chiara, ti’nn al fer enn visit dan Chinatown, dan lavil Port-Louis, pou konn kiltir sinwa, sirtou ki fet printan ti fek pase.
Enn fwa ki nou finn ariv Chinatown, nou finn koumans marse, obzerve ek admir sa zoli kartie kot enn gro soley ek enn lanbians fet ti ankor la. Si ena zanfan konn Chinatown, pou bann lezot zanfan, li ti enn nouvo dekouvert.
Bann kouler rouz, ble ek blan ti pe dominn tout long sime. Lor bann miray, ti ena bann fresk ek foto ki ti pe reprezant inpe zistwar Chinatown. Enn ti koudey ver lesiel, lao, ti pe trouv bann zoli lantern sinwa bien dekore, kouler rouz ek lor, pe apandan. Enn ti koudey dan gos, nou trouv bann dragon ki finn fabrike avek bann vie boutey, sispann lor twa enn batiman istorik. Enn lot koudey dan drwat, nou trouv bann kaligrafi ki finn ekrir lor bann bandrol rouz.
Nou kontigne nou balad e nou dekouver bann laboutik sinwa ki vann bann zafer tradisionel, kouma fri sek, legim konfi, bann vesel an porslenn, bann zafer dekorativ, petar, levantay, avek boukou lezot zafer ankor. Toutlong sime, ti ena bann marsan ki ti pe vann bann gato tradisionel kouma gato lasir, gato zinzli, sipek, gato kravat, boulet, minn bwi, paw, parmi bann lezot zafer.
Andernie, nou finn vizit enn pagod ki appel Heen Foh, avan ki nou repran sime lekol avek enn bon konesans kiltir sinwa.
Ti enn vizit bien konstriktif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code