Enn ti sorti ek bann volonter pou rapel zot ki zot koudme vreman inportan pou lorganizazion.

Li bien inportan ki nou reser bann lien ki’nn kre dan kapav plizir zoli manier ek bann volonter ki touzour la prezan pou donn zot letan e pou ede dan lavansman nou lorganizasion.
Sa zour la, nou finn desid pou sanz plas e al fer enn dekouvert ansam, Le Morne Heritage Trust Fund, kot nou finn gagn bann zoli explikasion lor lepok lesklavaz e kouma Lemorn inn rekonet patrimwann mondial onivo UNESCO.
Nou finn osi gagn lokazion al fer enn ti lamars ansam pre kot Montagn e fer enn ti aktivite ansam. Ti ena zoli partisipasion.
Pou terminn an bote, nou finn partaz enn bon dezene prepare par cook Lata ek Shameema, enn bon ti salad betrav, pomdeter ek karot akonpanie de enn bon ti poul roti.
Vreman, kan nou sanz kad li revel vremem enn lot santiman.
E pa fini, dan bis, sofer inn larg so bann sega kot bann volonter ti pe amize, ena leve danse tou.
Nou remersie tou dimounn ki ti prezan e ki’nn ede pou fer sa lazourne la enn sikse.
Enn gran mersi osi a bann volonter, nou refer sa lane prosenn.

Presentation1 volonter 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code