ENN ZOURNE AKTIVITE ANDEOR GARDRI KIDS R KIDS

Li touzour inportan detanzantan kas routinn avek bann zanfan pou zot kapav al dekouver lezot lespas e fer bann aktivite.
Nou ti al pass enn demi zourne Zardin Devey, Albion, plas kot bann zanfan bien apresie, zot gagn boukou lespas pou zwe sirtou.
Sa zour la, nou ti ena enn ti aktivite spesial, vi ki nou okip kwin « to float », bann zanfan finn donn nou koudme pou anbelir nou ti kwin.

Presentation1 zardi 1Zot inn fer lapintir, zot inn penn bann pwason ek bann mobil pou al sispann dan nou kwin. Apre sa biensir zot finn al fer enn ti letour dan labirint, sa plas ki zot pli apresie dan zardin sa. Kifer zot krwar ; akoz ena sa tinel la, zot kontan pass ladan.
Ena enn ti baba, se so premie sorti avek nou e pou so premie fwa, li finn bien kontan.

Presentation2 zardi 2Pou terminn lazourne an bote, biensir nou finn al Lamer Flic en Flac, kot bann zanfan inn bien profite, naze, zwe dan disab, ramass lagrain filao e amize.
Nou less zot dekouver sa zoli lazourne la, atraver enn de ti foto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code