Expozision lor tem lafami CED Albion

Koman zot kapav kone tem lafami li form parti bann diferan tematik lor ki nou bann lekol maternel ek gardri travay avek bann zanfan. Sa lane la, nou finn anvi konklir sa tem la par enn manier special. Dan sa kontex la, enn stazier inn prepar enn proze lor fami, li finn rakont enn zistwar lor tem la, ek finn mem ekrir enn sante. Sak zanfan finn dekrir so fami kot zot finn dir komie dimounn ena dan so fami, kolorie ek desinn sofami.Apre bann stazier ansam avek bann zanfan finn fer mobil ek inn expoz travay zanfan .

Presentation1

Apre finn lans bann linvitasion pou tou paran pou vinn get zot travay.Finn gagn enn bon feedback depi bann paran par zot prezans ki ti bien ot. Zanfan inn sant bann sante lor fami. Sa ti fer zot bien plezir e bann paran finn bien apresie.

CAM01263

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code