Fabrikation Zwe memwar program akonpagnman primer Sant devey Cyril Dalais

Nou finn prosed a fabrikation enn zwe memwar. Atraver sa zwe la, bann zanfan develop ek servi zot konsantrasion. Zanfan pou osi gagn loportinite pou develop zot memwar e stock bann linformation ki pe pase. Sa osi pou ede pou develop enn gran konpreansion tou seki antour zot dan lanvironman, e apran ena pasians, aksepte bann erer e sirpas so nivo fristration pou ki li koriz so erer. Ena 12 pies (6 per) dan zwe la avek so kote pil ek so kote fas.
Aster nou al aprann koman pou zwe:-
a) Met bann pies la zot kote fas lao.
b) Bann zwer la, bizin obzerve bien dan ki alignman sak pies inn plase
c) Apre enn bon moman obsvervasion, nou retourn bann pies la lor so kote pil.
d) Sa zwer la li bizin servi so memwar e retourn bann pies la pou rekonstitie bann per la.
e) Li bizin kontinie ziska li fini gagn sakenn so per. Lerla enn parti zwe li fini.
f) Pou li redemar enn lot parti, zwer li melaz tou bann pies la parey koman pe zwe domino e li repet bann mem letap ki finn explike lao.

Mary Jane
Social Educator/ Integrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code