Formasion lor ladrog ek bann sibstans ilisit- 18 Novam 2019

Ban zenn e ban ankadran dan servis rezidansiel finn repon prezan pou sansibiliz zot mem lor bann mefe ladrog ek bann sibstans ilisit. Centre Solidarite de l’ile Maurice ti ena plezir pou anim en sesion lor sa tematik la. Laz pa en restriksion pou anrisir nou konesans lor ban koz e konsekans ladrog lor nou sosiete.
Ladrog finn pran enn gran lanpler e si nou pa bien prepare sikolozikman ek mantalman pou fer rezistans a sa, nou riske vinn viktim e tom dan enn nwarte absoli. Session la ti bien interesan e ti ena enn gran partisipasion bann zenn. Finn koz lor bann tip ladrog ki pe sirkile e osi bann seki pe fer plis ravaz sirtou parmi bann zenes.
Kouma nou kone, se ladrog sintetik ki pli bomarse e boukou bann zen pe perdi lavi toule lane. Ladan se enn fami tou antie ki pe afekte, perdi enn pros se enn gran vid dan leker e enn soufrans ki fami la pou sarye toutlong zot lavi. Tou sala komans par enn tantasion ou enn kiryozite pou seye me ena ki develop enn depandans pou touzur e ena ki pa tarde pou perdi lavi.
Ladrog ek bann sibstans ilisit kouma eroinn, kokainn, LSD, kanabis, “krokodil” kav afekte tou trans laz e ninport ki klas sosial enn dimounn, li pa a labri. Centre de solidarite finn osi donn enn explikasion aprofondi lor bann toxikoman. Ena ki kav vinn violan si zot pa gagn seki zot pe oule. Ena boku bann zenn ki finn sirpri, ena finn temwagne ki zot inn deza tande lor ladrog me zot finn konn inpe plis lor bann danze ki ena. Formasion la finn terminn avek enn role play ek quiz ki finn amenn enn bon lanbians ek partisipasion.
Par Brian Ladouceur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code